Vyhledávaní

Ochrana Oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Společnost ACE SPORT s.r.o., IČO: 63887355, sídlem Sedláčkova 472/6, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, (dále jen „společnost“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), tímto uveřejňuje následující informace:

 

Způsoby oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

 

Oznamovatelem je fyzická osoba, která je zaměstnancem společnosti, osobou vykonávající ve společnosti dobrovolnickou činnost či odbornou praxi nebo stáž, která učiní oznámení.

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení, jehož obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve společnosti a které:

 

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Oznámení dále musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání.

 

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě. Příslušnou osobou je Jiří Blanický. Osobou zastupující příslušnou osobu v nepřítomnosti je Irena Kofroňová.

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

  • listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu společnosti ACE SPORT s.r.o., Sedláčkova 472/6, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, s označením obálky „Oznámení - neotevírat - výhradně k rukám příslušné osoby“,
  • e-mailovou adresu: oznameni@acesport.cz,
  • telefonní linku +420 382 210 613, a to v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00h
  • osobní jednání.

Oznamovatel je za účelem ústního podání oznámení oprávněn si sjednat písemně či telefonicky s příslušnou osobou osobní schůzkuPříslušná osoba je povinna přijmout oznámení od oznamovatele osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 30 dní vyrozumět oznamovatel o výsledcích posouzení a důvodnosti podaného oznámení. Ve skutkově
či právně složitých případech může příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

 

Způsoby oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému

 

Všichni oznamovatelé bez výjimky mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz).

 

Společnost informuje, že oznámení může být učiněno prostřednictvím webového formuláře Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, nebo v listinné formě na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, nebo e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz nebo telefonicky 00420 221 997 840.

Vyloučení podání oznámení vybranými osobami

Společnost v souladu s ust. § 9 odst. 2) písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.